UNIBALTIC CREWING

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez „Unibaltic Crewing” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tama Pomorzańska 14 E, 70-030 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 0000317401, NIP 9552244816, REGON 320580290, tel. +48 91 4325240, e-mail: info_crewing@unibaltic.pl, http://www.unibaltic.pl/pl/crewing/ , pełniącego rolę administratora danych osobowych (dalej określanej jako „Administrator”).

Jednocześnie informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres korespondencyjny: ul. Tama Pomorzańska 14 E, 70-030 Szczecin , e-mail: DPO@unibaltic.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”).

Sposób pozyskania danych osobowych, rodzaj i cel przetwarzania danych osobowych

Administrator wykorzystuje dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zarekomendowania ich klientom Administratora w ramach świadczonych usług prowadzenia obsługi kadrowej i windykacyjnej oraz zarządzania personelem.

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Państwa w procesie aplikowania w serwisie Administratora.

Przekazane dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
  •  celu aplikowania w serwisie Administratora,
  • w celach marketingowych,
  • dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, obejmujących określenie preferencji i przygotowania spersonalizowanych ofert zatrudnienia lub innych, jak również na  przekazywanie informacji  klientom Administratora, w tym spółkom Grupy UNIBALTIC, którym Administrator oferuje usługi z zakresu zatrudniania i obsługi administracyjnej pracowników,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO:
  • realizacji umowy i obsługi roszczeń z nią związanych,  
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak obowiązki podatkowe i archiwizacyjne,
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną (obsługa usługi aplikacyjnej w ramach serwisu Administratora), w tym  przeciwdziałanie nieprawidłowościom,
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez publikację wizerunku, przekazania danych innym podmiotom, dochodzenia roszczeń, planowania biznesowego, monitoringu serwisu Administratora,
  • tworzenia analiz lub statystyk dla celów raportowania, badań marketingowych, opracowania oferty w celu optymalizacji i personalizacji funkcji serwisu Administratora.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych potwierdzana jest przez Państwa poprzez zaznaczenie odpowiednich okien funkcyjnych, umieszczonych na stronach serwisu Administratora.

Dobrowolność podania danych osobowych

Przekazanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skutecznego aplikowania w serwisie Administratora, a następnie zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy lub otrzymania informacji o ofertach zatrudnienia lub innych.

Przekazywanie danych osobowych i uzyskiwanie danych od podmiotów trzecich

Państwa dane osobowe Administrator może przekazać:

 1. kontrahentom, w tym spółkom Grupy UNIBALTIC, którym Administrator oferuje usługi z zakresu zatrudniania i obsługi administracyjnej pracowników,
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora i uczestniczącym w prowadzeniu i obsłudze serwisu Administratora,  
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, podatkowe, teleinformatyczne,
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Okres przechowywania danych osobowych

Pozyskane od Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji, 6 miesięcy od rozpoczętej rekrutacji/wpłynięcia aplikacji, a w przypadku udzielonej zgody kandydatów na przyszłe rekrutacje – do momentu odwołania zgody.

W przypadku zawarcia dalszych umów pomiędzy Państwem a Administratorem dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikających
z zawartej umowy – do momentu ich przedawnienia lub prawomocnego zakończenia postępowania, dotyczącego tych roszczeń.  

Państwa dane przetwarzane dla celów wypełniania obowiązków podatkowych lub ewidencyjnych będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji umowy, zaś w przypadku wszczęcia postępowania przed właściwymi organami administracji publicznej lub sądem − przez czas trwania takiego postępowania.

Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przetwarzane do czasu cofnięcia odpowiednich zgód.

Prawa względem przetwarzania danych osobowych

Względem przetwarzania danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz o kopię danych,
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do usunięcia danych przetwarzanych w sposób bezpodstawny lub w przypadku gdy dane nie są niezbędne Administratorowi do celów dla których zostały zebrane,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przeniesienia danych do innego Administratora danych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania danych osobowych jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Wskazane uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: info_crewing@unibaltic.pl . Administrator jest uprawniony do uwierzytelnienia tożsamości osoby, od której oświadczenie pochodzi.

Możliwość skorzystania z danego uprawnienia zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.

Szczególnym uprawnieniem jest prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, które przysługuje Państwu w dowolnym momencie i obliguje Administratora do zaprzestania przetwarzania  danych do tego celu.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zabezpieczenia

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.